January 17, 2020

Công bằng xã hội

Cam kết về công bằng xã hội là một phần không thể thiếu trong chương trình của Rosa-Luxemburg-Stiftung . Dựa trên niềm tin rằng công bằng xã hội là một điều kiện tiên quyết, là nền tảng cho sự phát triển bền vững, Rosa-Luxemburg-Stiftung tập trung vào việc cải thiện đời sống của các nhóm người yếu thế trong xã hội ( đặc biệt là người dân tộc thiểu số , phụ nữ, cộng đồng LGBTI và lao động nhập cư).

Vì thế, Rosa-Luxemburg-Stiftung phối hợp với các đối tác của mình nhằm giúp các nhóm yếu thế có thể hiểu và đấu tranh đòi hỏi được những quyền lợi của họ và có cách tiếp cận tốt hơn tới dịch vụ bảo hiểm xã hội và các dịch vụ công cộng khác. Ngoài ra, Rosa-Luxemburg-Stiftung còn tạo cơ hội trao đổi và đối thoại giữa các viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội , các nhà hoạch định chính sách và các nhóm đối tuợng cụ thể để thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của những hành động này.

Phát triển bền vững

Khu vực Đông Nam Á , và tất nhiên không ngoại trừ Việt Nam đang phải chịu tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu và vấn đề nóng lên toàn cầu. Do đó, Rosa-Luxemburg-Stiftung hoan nghênh cam kết của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước Đông Nam Á đối với sự nghiệp phát triển bền vững . Với sự giúp đỡ của các đối tác, Rosa-Luxemburg-Stiftung nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền kinh tế thân thiện với môi trường và một quá trình ra quyết định dân chủ để thúc đẩy sự bình đẳng liên thế hệ.

Với mục đích này , các nghiên cứu khoa học cũng như nghiên cứu thực địa đã được thực hiện và được công bố, đồng thời những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu có cơ hội gặp gỡ với những nhân vật liên quan từ các cấp khác nhau. Thúc đẩy đối thoại và giáo dục về các khả năng thực hiện việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được cho là có ảnh hưởng đến việc ra quyết định và nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của mỗi người trong một xã hội bền vững.

Đối thoại về mô hình phát triển

Đảng cánh tả Die Linke, Đảng có quan hệ gần gũi với Rosa-Luxemburg-Stiftung, cũng như toàn thể nước Đức đã có những kinh nghiệm quý báu sau khi trải qua tiến trình chuyển đổi cơ bản sau những hậu quả năm 1990. Do vậy, cả nước Đức và Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á có thể đạt được rất nhiều lợi ích từ việc trao đổi kinh nghiệm để tìm ra một mô hình phát triển phù hợp . Mặc dù vậy, mục đích của Rosa-Luxemburg-Stiftung không chỉ là tổ chức các cuộc đối thoại và trao đổi quốc tế mà còn muốn có được sự tham gia, đóng góp và bày tỏ nhu cầu của người dân cho các hoạt động này.

Vì lý do đó Rosa-Luxemburg-Stiftung phấn đấu để tạo ra một diễn đàn cởi mở giữa các viện nghiên cứu , các nhà hoạch định chính sách và đại diện của các tổ chức xã hội dân sự . Trong khuôn khổ này , diễn đàn là nơi trao đổi ý kiến ​​và kinh nghiệm để nhận diện và đối phó với các vấn đề xã hội hướng theo lý tưởng một xã hội hòa bình, dân chủ, đoàn kết và công bằng.