January 18, 2020

Tọa đàm “Giới trẻ với vấn đề việc làm”

May 7, 2015 1716

Sáng Chủ nhật, ngày 19/4/2015, Tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) kết hợp với Viện chính sáchvà Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội ...

Alternative left theory – an international comparison

Jun 3, 2012 1160

The world in 2012 continues to face global issues including the economic crisis, climate change, environmental matters and threats of conflict. In that context, the left theory, after more than two decades since the downfall of the ...