August 18, 2019

Hội thảo quốc tế “Phụ nữ với Chính trị”

Feb 9, 2015 1590

Vào ngày 6 tháng 2, hội thảo quốc tế “Phụ nữ với chính trị” diễn ra tại Hà Nội, được đồng tổ chức bởi Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (NAPA) và ...

Nghiên cứu cơ sở về Công bằng Xã hội

Nov 13, 2014 1075

Việt Nam trong hai thập kỷ qua đã được những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội đáng kể. Từ một đất nước với nền kinh tế nghèo, kém phát triển và kinh tế tập ...