January 18, 2020

Myanmar trên con đường thay đổi?

Jan 5, 2016 1119

bởi FELIX WIEBRECHT Mặc dù thành công với cuộc bầu cử mới đây, câu hỏi về sự phát triển của đất nước Myanmar vẫn còn đó. Toàn văn bằng tiếng Anh của tài liệu có thể được ...

Nghiên cứu cơ sở về Công bằng Xã hội

Nov 13, 2014 1136

Việt Nam trong hai thập kỷ qua đã được những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội đáng kể. Từ một đất nước với nền kinh tế nghèo, kém phát triển và kinh tế tập ...

Social impacts of Climate Change in Mekong

Jun 1, 2014 1102

Southeast Asia, especially Vietnam, is heavily endangered by the impacts of climate change. In recent policies the Vietnamese government mainly focuses on technical approaches to adapt to and to mitigate the risks of climate change. It can ...