August 18, 2019

Đoàn đại biểu quỹ Rosa Luxemburg Đông Nam Á (RLS SEA) đã cùng với các đối tác tham gia COP21Hội nghị biến đổi khí hậu 2015 tại Paris, Pháp vừa qua.
Nguyễn Thị Khánh Giám đốc GreenID, một trong những người tham gia, chia sẻ ý kiến của mình với cuộc phỏng vấn tại đây..

Comments are closed.