July 19, 2019

Việt Nam trong hai thập kỷ qua đã được những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội đáng kể. Từ một đất nước với nền kinh tế nghèo, kém phát triển và kinh tế tập trung, Việt Nam đã đạt được mức thu nhập trung bình, dựa trên một nền kinh tế và xã hội phát triển năng động. Mức sống của người dân được cải thiện đồng đều ở hầu hết các bộ phận dân cư, góp phần hiệu quả vào công cuộc xoá đói giảm nghèo và phát triển xã hội. Việt Nam cũng đã có những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội, bao gồm chính sách xã hội, quản trị, y tế và giáo dục… Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cũng kéo theo những thách thức phát triển mới. Trong bối cảnh đó, cần có những nỗ lực hướng tới đảm bảo gia tăng chất lượng cuộc sống, công bằng xã hội, khả năng phục hồi của người dân trước những cú sốc và đảm bảo cho tiếng nói và sự tham gia của tất cả người dân Việt Nam trong tiến trình phát triển, nếu Việt Nam tiếp tục đi trên con đường xã hội và rộng phát triển con người trên diện rộng, và tránh cái gọi là bẫy thu nhập trung bình. Trong nghiên cứu cơ sở này, tác giả Vũ Ngọc Bình cung cấp những góc nhìn thú vị về tình hình xã hội gần đây của Việt Nam cũng như đưa ra những ý tưởng cho cam kết hành động của RLS tại Việt Nam.

Báo cáo tiếng Anh có thể được tải xuống tại đây

Comments are closed.