October 14, 2019

Báo cáo này phân tích những đặc điểm nổi bật của các định hướng chính sách và mô hình phát triển dựa trên năm bản Hiến pháp của Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2013), với trọng tâm là bản Hiến pháp hiện hành ( Hiến pháp năm 2013). Bên cạnh đó, báo cáo còn đưa ra khuyến nghị cho các dự án của Rosa – Luxemburg – Stiftung (RLS) tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020.

Nội dung đầy đủ của báo cáo có thể tải tại đây.

Comments are closed.